Program

Stvaramo poduzetnu Pregradu

 • Nastavljamo razvijati gospodarstvo i poduzetništvo kroz aktivnu administrativnu pomoć i podršku poduzetnicima. Poticat ćemo investicije gospodarstvenika, razvijati partnerski odnos s potencijalnim investitorima te subvencionirati kamate malim poduzetnicima.
 • Dodatno ćemo raditi na promociji poslovne zone i pregradskog poduzetništva kroz medije i online platforme.
 • Podržavat ćemo programe cijeloživotnog usavršavanja za poduzetnike. Planiramo preseljenje Niskogradnje u novi objekt u poslovnoj zoni što otvara potencijal korištenja prostora i  drugim poduzetnicima kroz zajedničke prostore i urede.
 • Poticat ćemo korištenje vizualnog identiteta Grada Pregrade kao pomoć u promociji poduzetnicima (Pregrada – grad poduzetnika).
 • Pokrenut ćemo postupak katastarskih izmjera te usklađivanje katastra i gruntovnice.

 

Stvaramo zelenu Pregradu

 • Izgradit ćemo reciklažno dvorište.
 • Nastavit ćemo sanaciju divljih odlagališta kroz gradske akcije te daljnje postavljanje zelenih otoka po mjesnim odborima.
 • Razvijat ćemo mobilne aplikacije za prijavu komunalnih i ekoloških problema s područja grada kroz prijavu na EU fondove.
 • Radit ćemo na osvještavanju i edukaciji stanovništva od najmlađe dobi o ekologiji, održivom razvoju i važnosti odvajanja otpada.
 • Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Grada ostaje nam prioritet. Obnovit ćemo fasadu i krovište na zgradi NK Pregrada te na njoj izgraditi solarnu elektranu za toplu vodu.
 • Rekonstruirat ćemo kotlovnicu u zgradi Grada, čime smanjujemo potrošnju plina i stvaramo dodatne uštede.
 • Napravit ćemo energetski pregled javne rasvjete Grada Pregrade, a na osnovu zaključka provest ćemo eventualne preporuke za dodatno poboljšanje.

Stvaramo bolje uvjete života

 • Planiramo daljnje investicije u gradsku infrastrukturu i to u:
 • izgradnju telekomunikacijske mreže – širokopojasni internet na području grada
 • dogradnju javne rasvjete u naseljima te na autobusnim stajalištima
 • izgradnju kućica na autobusnim stanicama i to prioritetno tamo gdje je veliki protok najmlađe djece.
 • Nastavljamo izgradnju nerazvrstanih cesta i nogostupa na području svih mjesnih odbora, a na osnovu prioriteta samih mjesnih odbora. U tu svrhu planiramo koristiti program ruralnog razvoja koji se tiče temeljnih usluga i obnove sela.
 • Izgradit ćemo biciklističku stazu uz Kosteljinu na potezu Pregrada – Krapinske Toplice.
 • Rekonstruirat ćemo cestu od centra prema groblju.
 • Za državnu cestu D507 (Benkovo) planirana je sanacija uz izgradnju nogostupa, a nastavlja se i sanacija državne ceste D206 (Pregrada – Kostel).
 • Nastavljamo projektiranje pregradske zaobilaznice.
 • Završit ćemo nogostup od centra do Sopota. Nastavit će se izgradnja nogostupa u Goričkoj ulici uz županijsku cestu Pregrada-Đurmanec te izgradnja nogostupa i sanacija ceste na dionici Valentinovo-Benkovo. U planu je i sanacija županijske ceste Sopot-Stipernica.
 • Uređivat ćemo šumske puteve na području grada iz programa ruralnog razvoja.
 • Upisat ćemo sve nerazvrstane ceste kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Grada Pregrade.
 • Izgradit ćemo javnu rasvjetu u poslovnoj zoni te raditi na daljnjoj rekonstrukciji niskonaponske mreže u suradnji s HEP-om.
 • Osigurat ćemo pokrivenost cjelokupnog stanovništva vodoopskrbom završetkom Male Gore.
 • Planirana je izgradnja sustava odvodnje i sustava pročišćavanja voda za područje naselja Pregrada.

Stvaramo snažniju poljoprivredu

 • Poticat ćemo povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, ujedno i ekonomske veličine, poljoprivrednih gospodarstava s područja Pregrade s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu te zadovoljavanja uvjeta za javljanje na mjere programa ruralnog razvoja.
 • Sufinancirat ćemo izrade projekata i poslovnih planova za OPG-ove za prijavu na mjere ruralnog razvoja.
 • Uspostavit ćemo pomoć pčelarima kroz sufinanciranje nabave opreme i pribora.
 • Podržat ćemo proizvodnju lokalnih poljoprivrednih proizvoda i pomoći u promidžbi OPG-ova na način da im se omogući trženje poljoprivrednih proizvoda prigodnom prodajom u sklopu održavanja sajmova, priredbi i izložbi u organizaciji grada Pregrade.
 • Nastavljamo sudjelovati u radu i razvoju LAG-a Zagorje – Sutla te jačanju ureda u Pregradi radi kvalitetnijeg informiranja poljoprivrednika i ruralnog stanovništva o mjerama Programa ruralnog razvoja. Poseban naglasak treba biti na informiranju i edukaciji za ekološku proizvodnju.
 • Stvarat ćemo preduvjete za razvoj i proširenje seoskih područja na nepoljoprivredne djelatnosti i razvoj ruralnog turizma.
 • Sufinancirat ćemo umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača.
 • Poticat ćemo revitalizaciju zapuštenih poljoprivrednih površina kroz učinkovito poljoprivredno redarstvo i primjenu postojeće zakonske regulative.

Stvaramo Pregradu znanja i zdravog života

 • Ulagat ćemo u poboljšanje materijalnih uvjeta kroz obnovu parketa u sportskoj dvorani. U narednom mandatu planira se i završetak energetske obnove škole. Ulagat ćemo u realizaciju projekta e-škole.
 • Poticat ćemo razvoj dvoranskog sporta u Gradu omogućavanjem korištenja sportskih dvorana gradskim udrugama, sukladno programima udruga i javnim potrebama u sportu.
 • Uredit ćemo sportski dom kroz dogradnju zgrade NK Pregrada u kojem bi djelovali i gradski sportski klubovi i Sportska zajednica. Podržat ćemo izgradnju teniskih terena u okviru sportskog centra.
 • Nastavljamo s poboljšanjem uvjeta za rad i boravak djece u gradskom vrtiću. Izgradit ćemo vanjsku prednju ogradu kako bi se spriječio izlazak djece na cestu i parkiralište, uredit ćemo potkrovlje za svrhu arhive, spremišta i sobe za odgajatelje/ice, završit ćemo zamjenu unutarnje stolarije, opremiti sobe s didaktikom za senzornu integraciju te urediti unutarnje dvorište u kojem borave djeca. Pratit ćemo potrebe obitelji s područja grada te sukladno tome proširivati kapacitete vrtića za veći prihvat djece uz maksimalnu brigu o pedagoškim standardima.
 • Radit ćemo na rješavanju prometne situacije u obrazovnom predjelu grada (Ulici Stjepana Škreblina) kako bi se povećala sigurnost djece te roditeljima olakšao pristup odgojnim i obrazovnim ustanovama. Izradit će se idejni projekt koji će obuhvaćati izgradnju novih parkirnih mjesta te drugih elemenata koji utječu na sigurnost djece u prometu.

Stvaramo grad kulture i turizma

 • Pripremili smo projekt izgradnje Kulturnog centra te u novom mandatu planiramo realizaciju i završetak tog projekta. Kulturni centar omogućit će adekvatan prostor za rad Glazbene škole i udruga u kulturi. Multifunkcionalna dvorana, koja će se nalaziti u sklopu Centra, služit će za koncerte te kazališne i kino predstave.
 • Pokrenut ćemo izgradnju bazena s pratećim objektima i infrastrukturom – sportskim sadržajima, ugostiteljskom i zabavnom ponudom. U zimskim mjesecima postojat će mogućnost za klizalište.
 • Razvijat ćemo Muzej Grada Pregrade kroz nadopunu sadržaja s multimedijskim postavom koji uključuje pregradske dvorce, tradiciju pucanja iz pištola i običaje vezane uz “Branje grojzdja”.
 • Nastavljamo sanaciju Kostelgrada, te ćemo izraditi projekt za njegovu turističku revitalizaciju i osmisliti sadržaje za posjetitelje. Kostelgrad će postati dio Muzeja Grada Pregrade.
 • Planiramo riješiti imovinsko-pravne odnose i pokrenuti uređenje kino dvorane, čime bismo značajno utjecali na kvalitetu kulturnog života u gradu, a uz dvoranu planiramo urediti i prostor za aktivnosti mladih po uzoru na nekadašnje prostore u gradu/disko.
 • Izradit ćemo idejni projekt i započeti proces otkupa i uređenja rodne kuće Janka Leskovara.
 • Potpomognut ćemo revitalizaciju fasade Zagorske katedrale.
 • Obnovit ćemo objekte i predmete kulturne baštine – kapelice u suradnji s Ministarstvom kulture te kip sv. Mihovila u Sopotu.
 • Pojačat ćemo smeđu signalizaciju i promociju za prirodne i turističke destinacije – posebno ćemo označiti Vražju peć i vinske ceste. Također ćemo nastaviti s revitalizacijom vinskih cesta.
 • Radit ćemo na daljnjem obogaćivanju programa Kulturnog ljeta i Božića u Pregradi te jačanju naših tradicionalnih i prepoznatljivih manifestacija Branja grojzdja, Uskrsne pištole i Fašnika.

Stvaramo transparentnu i otvorenu Pregradu

 • Osigurat ćemo dodatna sredstva za mjesne odbore i tako nastaviti s decentralizacijom odlučivanja o korištenju javnih sredstava. Dodatno planiramo unaprijediti sudjelovanje građana i građanki u kreiranju proračuna te provesti prvi gradski i zagorski projekt proračuna u čijem kreiranju sudjeluju građani po uzoru na dobre prakse iz Hrvatske i svijeta.
 • Nastavljamo podupirati i jačati rad Savjeta mladih za provedbu politika za mlade.
 • U skladu s proračunskim mogućnostima povećavat ćemo sredstva za udruge te tako pomoći udrugama u opremanju svojih prostora kao mjesta sudjelovanja građana. Na taj način nastavljamo poticati razvoj civilnog društva u Gradu.
 • Implementirat ćemo koncept “pametnog grada” u rad gradske uprave. Imamo viziju urbanog razvoja koji koristi digitalne i komunikacijske tehnologije, kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga.
 • Poduprijet ćemo nastavak izgradnje Vatrogasnog doma.

Stvaramo solidarnu Pregradu

 • Nastavit ćemo stipendiranje najboljih studenata i pomagati studente i učenike iz socijalno ugroženih obitelji te prilagođavati sustav potrebama mladih.
 • Razvijat ćemo i poticati nove usluge za starije i umirovljenike kroz cjeloživotno učenje te provoditi projekte koje potiču socijalnu uključenost osoba treće dobi. U tome ćemo surađivati s gradskim udrugama.
 • Nastavljamo s izgradnjom dječjih igrališta po mjesnim odborima. U Kunaparku ćemo zamijeniti dotrajale i neispravne sprave, nabaviti sprave koje mogu koristiti djeca s invaliditetom, postaviti sigurnosnu ogradu prema cesti i zasaditi stabla kako bi boravak u parku bio ugodniji. Postavljanjem klupe za dojenje i mjesta za prematanje beba u Kunaparku izaći ćemo u susret majkama.
 • Dodatno ćemo proširiti Kunapark i za aktivnosti odraslih, posebice naših starijih sugrađana, kroz stolove za igranje karata ili šaha te klupe za druženje čime potičemo međugeneracijsko druženje.
 • Izgradit ćemo skate park.
 • Unaprijedit ćemo parkovnu opremu u gradu – postavit ćemo nove kante za opći otpad u parku, kante za otpad kućnih ljubimaca u centru i u parku te ćemo postaviti parkirališta za bicikle ispred javnih zgrada.
 • Riješit ćemo pitanje ulaza za osobe s invaliditetom u javne zgrade u vlasništvu grada.
 • Povećat ćemo pomoć za novoređenčad kroz osmišljavanje “Paketa za super početak” koji bi sadržavao osnovne potrepštine za bebe po uzoru na pakete u nekim europskim zemljama.
 • Povećat ćemo cenzus za pravo umirovljenika na božićnice.