Program

NASTAVIMO U PRAVOM SMJERU!

IZBORNI PROGRAM 2021. – MOJA SLIKA PREGRADE

MOJA SLIKA PODUZETNE PREGRADE

● Nastavit ćemo poticati investicije, razvijati partnerske odnosa s investitorima i subvencionirati kamate poduzetnicima;
● Nastavljamo razvijati Poduzetničku zonu;
● Osigurat ćemo zemljište za potencijalne investitore u Poduzetničkoj zoni;
● Poticat ćemo prerađivačke i IT industrije kroz subvencioniranje kamata;
● Poticat ćemo otvaranje startup-ova kroz osiguravanje coworking prostora;
● Poticat ćemo razvoj zelenog gospodarstva;
● Nastavit ćemo s provedbom projekta preseljenja Niskogradnje u objekt u Poduzetničkoj zoni;
● Realizirat ćemo postupak katastarskih izmjera i usklađivanja katastra i gruntovnice u 2021. i 2022. u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Krapinsko-zagorskom županijom

MOJA SLIKA ZELENE PREGRADE

 • Uvest ćemo korištenje pametnih spremnika za otpad;
 • Poticat ćemo energetsku obnovu građevina kroz radionice, suradnju s nadležnim tijelima i uspostavu gradske podrške prijaviteljima;
 • Poticat ćemo energetski učinkovite rasvjete kroz postavljanje LED i solarne rasvjete;
 • Educirat ćemo građane za korištenje aplikacije za prijavu komunalnih problema “Na dlanu”;
 • Nastavit ćemo s edukacijom građana o važnosti odvajanja otpada u suradnji s vrtićem i osnovnom školom;
 • U sklopu reciklažnog dvorišta omogućit ćemo uslugu zbrinjavanja/otkupa povratne ambalaže;
 • Pokrenut ćemo postupak dobivanja statusa zaštićenog krajobraza za Kunagoru

MOJA SLIKA BOLJIH UVJETA ŽIVOTA

 • Nastavit ćemo ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i nogostupa na područjima svih mjesnih odbora prema prioritetu samih mjesnih odbora;
 • Nastavit ćemo s dogradnjom javne rasvjete u naseljima;
 • Nastavit ćemo s izgradnjom kućica na autobusnim stajalištima;
 • Uređivat ćemo parkirališta uz gradska groblja;
 • Nastavit ćemo s pojačanim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na brdskim područjima grada Pregrade kroz mjeru za brdska područja;
 • Nastavit ćemo sanirati klizišta i uvodit ćemo mjere za njihovu prevenciju;
 • Nastavit ćemo suradnju s Hrvatskim cestama – dovršetak kritične dionice ceste Pregrada-Hum na Sutli i sanacija dionice državne ceste D507 kroz Benkovo;
 • Uredit ćemo cestu kroz Kolariju paralelno uz izgradnju sustava odvodnje;
 • Nastavit ćemo suradnju s Krapinsko-zagorskom županijom – nastavak izgradnje nogostupa u Goričkoj ulici, daljnja ulaganja uz županijsku cestu na području mjesnog odbora Sopot i Vinagora, sanacija županijske ceste Sopot-Stipernica, sanacija ceste i izgradnja nogostupa Valentinovo-Benkovo;
 • Završit ćemo izgradnju vodoopskrbnog sustava Žolekov Breg i priključivanje stanovnika na javni vodovod;
 • Nastavit ćemo ulaganja u vodoopskrbnu mrežu cijelog područja grada Pregrade u cilju smanjivanja gubitaka;
 • Izgradit ćemo sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na području naselja Pregrada;
 • Dovršit ćemo uređenje društvenog doma MO Vinagora;
 • Osigurat ćemo društveni prostor  u MO Plemenščina;
 • Pružit ćemo potporu projektu dogradnje vatrogasnog doma Pregrada;
 • Nastavit ćemo suradnju s Hrvatskim vodama – uređenje vodotokova na području grada Pregrade;
 • Realizirat ćemo projekt širokopojasnog interneta u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.

MOJA SLIKA SNAŽNE POLJOPRIVREDE

 • Sufinancirat ćemo izradu projekata investicija u poljoprivrednu proizvodnju za prijavu na  EU fondove;
 • Kroz gradski program potpore poljoprivredi sufinancirat ćemo troškove za razvoj pčelarstva, stočarstva, peradarstva, podizanje višegodišnjih nasada voćki i loze te kupnju opreme;
 • Osnaživat ćemo poljoprivredna gospodarstva koja sama prerađuju vlastite proizvode kroz sufinanciranje nabave mehanizacije za pripremu/preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda troškova promocije i plasmana vlastitih proizvoda;
 • Provodit ćemo mjere za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda kroz sufinanciranje nabave selekcioniranih matica;
 • Dodatno ćemo uključivati poljoprivrednike u rad LAG-a te podržavati rad ureda u Pregradi;
 • Stvarat ćemo preduvjete za razvoj ruralnog turizma;
 • Sufinancirat ćemo umjetno osjemenjivanja rasplodnih goveda i krmača.

MOJA SLIKA GRADA ZNANJA I ZDRAVOG ŽIVOTA

 • Nastavit ćemo s poboljšavanjem uvjeta u dječjem vrtiću;
 • Izgradit ćemo parkirališta kod osnovne škole i dječjeg vrtića;
 • Pokrenut ćemo program za darovite i visokomotivirane učenike osnovne škole te provođenje radionica;
 • Pokrenut ćemo energetsku obnovu područne škole Gorjakovo;
 • Sufinancirat ćemo uređenje STEM kutka u osnovnoj školi;
 • Uvest ćemo dodiplomski studij sestrinstva u suradnji s Fakultetom dentalne medicine i zdravstva iz Osijeka;
 • Pokrenut ćemo otkup zemljišta i projekta za izgradnju pomoćnog igrališta kod NK Pregrade;
 • Uredit ćemo unutarnje prostore zgrade sportske zajednice;
 • Dovršit ćemo izgradnju rasvjete kod teniskih terena;
 • Nastavit ćemo uređenje sportsko rekreacijskog centra u MO Cigrovec;
 • Uredit ćemo sportsko-rekreacijski centar u MO Sopot;
 • Nastavit ćemo realizaciju projekta biciklističke staze Pregrada-Krapinske Toplice-Zabok.

MOJA SLIKA GRADA KULTURE I TURIZMA

 • Osnovat ćemo Pučko otvoreno učilište;
 • Uredit ćemo Centar za mlade za provedbu programa za mlade i kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
 • Prijavit ćemo projekt izgradnje eko – bazena na EU fondove;
 • Poduprijet ćemo rad, aktivnosti i nadogradnju postava Muzeja grada Pregrade;
 • Nastavit ćemo realizaciju projekta stavljanja u funkciju kuće Janka Leskovarau vidu Centra za posjetitelje/Interpretacijskog centra i uređenja muzejskog postava;
 • Nastavit ćemo s unapređenjem i potporom gradskih kulturnih manifestacija;
 • Potpomagat ćemo obnove sakralnih objekata na području grada Pregrade;
 • Nastavit ćemo sa sanacijom Kostelgrada u suradnji s Ministarstvom kulture.

MOJA SLIKA TRANSPARENTNE I OTVORENE PREGRADE

 • Uvest ćemo mjesni participativni proračun kroz Zborove građana;
 • Radit ćemo na stjecanjanju certifikata Grad za mlade.
 • Kreirat ćemo participativne modele odlučivanja o Centru za mlade, osigurati financijska sredstva za rad Centra i osnaživati kapacitete ljudskih resursa za rad s mladima;.
 • Razvijat ćemo participativne modele sudjelovanja djece i mladih u gradskim projektima kroz javne rasprave o idejnim i glavnim projektima koji se tiču djece i mladih;
 • Podržavat ćemo mlade osobe za apliciranje i sudjelovanje u Erasmus programima te ćemo sufinancirati mobilnosti mladih u svrhu stjecanja novih znanja i vještina;
 • Nastavit ćemo s potporom radu udruga i civilnog društva;
 • Nastavit ćemo provoditi digitalnu transformaciju Pregrade kroz edukaciju građanstva u korištenju novih aplikacija i uvođenje novih tehnologija unutar koncepta “pametnog” grada.

MOJA SLIKA SOLIDARNE PREGRADE

 • Nastavit ćemo stipendiranje i pomaganje studenata i učenika;
 • Nastavit ćemo razvijanje novih usluga za starije i umirovljenike;
 • Nastavit ćemo izgradnju dječjih igrališta po mjesnim odborima;
 • Izgradit ćemo skate park;
 • Izgradit ćemo ulaz za osobe s invaliditetom u zgradu gradske uprave;
 • Nastavit ćemo s potporama za novorođenčad;
 • Osigurat ćemo potporu za kupnju/izgradnju prve stambene nekretnine za mlade;
 • Osigurat ćemo potporu za rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova za mlade;
 • Zagovarat ćemo dobivanje pedijatra u pregradskom Domu zdravlja;
 • Izradit ćemo analizu alternativnih modela javnog prijevoza na području Pregrade.