Ostvareno

Gospodarstvo

Obećali smo:

 • Napraviti program razvoja poslovne zone u razdoblju od 2013. do 2017. godine te osmisliti marketing plan poslovne zone i strategiju privlačenja ulagača;
 • Osigurati olakšice za ulagače i poticaje za zapošljavanje radnika, oslobađanjem od komunalnih doprinosa za investitore u poslovnoj zoni;
 • Napraviti analizu sustava javne rasvjete i svih objekata u vlasništvu grada Pregrade s ciljem povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja troškova;
 • Izraditi program održavanja svih objekata u vlasništvu grada Pregrade (dječji vrtić, osnovna škola, glazbena škola, fontane, crpne stanice, vodospremnici, mrtvačnice…), a u cilju sustavnog, efikasnog i financijski prihvatljivog dugoročnog održavanja, odnosno povećanja energetske učinkovitosti objekata;
 • Osnovati poslovni centar, čiji je cilj pružiti poduzetnicima što više informacija i osigurati im kvalitetnu pomoć na jednom mjestu te njegove aktivnosti povezati s aktivnostima Udruženja obrtnika;
 • Pokrenuti suradnju poduzetnika i gradske uprave kroz razmjenu poslovnih informacija putem Internet stranica, kroz praćenje, pripremanje i sudjelovanje u izradi projekata za EU fondove;

Promijenili smo pregradsko gospodarstvo!

 • Izrađen je “Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade” te usvojen novi prostorni plan.
 • Gradska uprava postala je otvorena za poduzetnike, osnovan je zasebni upravni odjel za gospodarstvo i gospodarski odbor grada, a podržavali smo i gospodarske manifestacije za poduzetnike, kao što je Poslovni uzlet. Na web stranici Grada Pregrade objavljene su informacije i podaci o poslovnoj zoni.
 • Poduzetnici su u cijelosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja te djelomično u drugoj i trećoj godini za nove poslovno proizvodne prostore, a subvencionirane su i kamate na poduzetničke kredite.
 • Nova ulaganja u poslovnu zonu u protekle četiri godine iznose 70 milijuna kuna.
 • Osmi smo grad u Hrvatskoj po smanjenju nezaposlenosti u 2016. godini, a otvoreno je 300 novih radnih mjesta.
 • Završen je projekt rekonstrukcije javne rasvjete Grada Pregrade što je dovelo do smanjenja potrošnje električne energije i troškova održavanja za 180 tisuća kuna godišnje.
 • Završena je energetska obnova Dječjeg vrtića ukupne vrijednosti 1,7 milijuna kuna.

Infrastruktura

Obećali smo:

 • Poražavajući je podatak da na području Pregrade imamo samo 30% asfaltiranih nerazvrstanih cesta i ulica te da imamo najviše neuređenih i nerazvrstanih (makadamskih) cesta u Krapinsko-zagorskoj županiji;
 • Projekti uređenja i rekonstrukcije prometnica:
  • Županijske ceste Pregrada-Desinić, Pregrada- Đurmanec i Pregrada-Velika Horvatska-Tuhelj te lokalne ceste prema Vinagori i relaciji Valentinovo-Bušin-Donja Plemenšćina;
  • Rekonstrukcija državne ceste D206 (Valentinovo-Krapina i Pregrada-Hum na Sutli); Sanacija kolnika državne ceste D206 na dionici od rotora do industrijske zone;
 • Izgradnja nogostupa;
 • U suradnji s mjesnim odborima izraditi dugoročni plan uređenja i asfaltiranja cesta i ulica te održavanja i proširenja javne rasvjete;
 • Staviti u funkciju sustav odvodnje i kanalizacije u Pregradi;
 • Unaprijediti sustav odvožnje i zbrinjavanja otpada (sortiranje i odvajanje otpada), izgraditi reciklažno dvorište i zelene ot0oke u Pregradi i svim okolnim naseljima te provesti sanaciju divljih odlagališta otpada;

Promijenili smo uvjete života!

 • Investicije u izgradnju i obnovu javne infrastrukture iznosile su 60 milijuna kuna.
 • Asfaltirano je 15 kilometara nerazvrstanih cesta.
 • Realizirani su svi obećani projekti vezani uz sanaciju i rekonstrukciju državnih i županijskih cesta.
 • Poštovali smo prioritete mjesnih odbora te sva ulaganja vršili u suradnji s njima.
 • Izgrađena je vodosprema Vinagora ukupne vrijednosti 1,6 milijuna kuna te je započet projekt sanacije gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Pregrade.
 • Usvojen je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2014-2020, postavljeni su zeleni otoci u svim mjesnim odborima te je uvedeno odvojeno prikupljanje plastike i papira.
 • Izrađena je projektna dokumetacija za reciklažno dvorište.
 • Nabavljeno je 10 kontejnera za odlaganje lampaša zapremnine 1100 litara za četiri mjesna groblja.
 • U suradnji s mjesnim odborima svake se godine organizira akcija čišćenja okoliša povodom Dana planete Zemlje (Zelena čistka).

 

Poljoprivreda i razvoj sela

Obećali smo:

 • U svim selima postaviti oglasne ploče za informiranje s ciljem pružanja konkretnih informacija (obavijesti savjetodavne službe, informacije o aktualnim doga đajima na području Pregrade
 • Povećati kvalitetu i sigurnost u prometu uređenjem autobusnih stajališta s nadstrešnicama te postavljanjem prometnih ogledala;
 • Ojačati savjetodavnu službu kroz koja će biti servis poljoprivrednicima u svim segmentima;

Promijenili smo naša sela!

 • Postavljeno je 10 oglasnih ploča za informiranje u mjesnim odborima.
 • Postavljeno je 70 prometnih ogledala.
 • Ustrojeno je poljoprivredno redarstvo.
 • Ustrojen je ured LAG-a u Pregradi kao mjesto na kojem poljoprivrednici mogu dobiti informacije i savjetovanje vezano uz prijavu na natječaje.

 

Obrazovanje i mladi

Obećali smo:

 • Dograditi osnovnu školu da bi se ostvario rad u jednoj smjeni, uz financiranje kroz fondove EU;
 • Dovršiti dogradnju dječjeg vrtića te pristupiti adaptaciji starog dijela objekta;
 • Provoditi programe cjeloživotnog obrazovanja – osigurati programe informatičke edukacije mladih, odraslih i umirovljenika u prostorima obrazovnih ustanova u Pregradi;
 • Osnovati sportsko-rekreacijski centar – središnje mjesto za sportsko-rekreativne sadržaje u Pregradi, uvođenjem transparentnog sustava dodjele proračunskih sredstava poticati razvoj različitih sportsko-rekreativnih programa;

Promijenili smo odnos prema mladima!

 • Prema istraživanju portala Gradonačelnik.hr peti smo grad u RH prema ulaganju u obrazovanje u kategoriji malih gradova.
 • Dogradnja osnovne škole nije ušla u program financiranja iz EU fondova na koji smo računali. No, pregradska osnovna škola je ušla u projekt energetske obnove u vrijednosti od cca 7 milijuna kuna.
 • Završena je izgradnja PŠ Stipernica s pripadajućim sportskim igralištem te je u njezin dovršetak uloženo 1,4 milijuna kuna.
 • Glazbena škola otvorila je podružnicu u Kumrovcu.
 • Završena je dogradnja i energetska obnova dječjeg vrtića, ograđeno je igralište te je kroz ulaganja u ljudske resurse vrtića unaprijeđen cjelokupni rad vrtića.
 • Aktiviran je Savjet mladih i donesen novi Gradski program za mlade. Mladi sada aktivno sudjeluju u donošenju odluka te razvoju zajednice.
 • Uspostavljen je novi, pravedniji sustav dodjele stipendija i studentskih pomoći koji je izrađen u suradnji s mladima.
 • Zahvaljujući novom pristupu gradske uprave i financijskoj potpori projekata, proveden je niz programa cjeloživotnog učenja u suradnji s udrugom umirovljenika.
 • Osnovana je Sportska zajednica Grada Pregrade.
 • Uređeno je igralište kod osnovne škole, a u suradnji s udrugama izgrađen je street-workout park te igralište za odbojku na pijesku.

 

Kultura i turizam

Obećali smo:

 • Postaviti turističku zajednicu kao koordinatora turističkih resursa i aktivnosti pregradskog kraja;
 • Osnovati multimedijalno-kulturni centar u kojem će svi mladi moći provoditi svoje aktivnosti;
 • Revitalizirati vinsku cestu, kroz manifestaciju “Branje grojzdja”, promovirati Pregradu kao destinaciju vrhunskih vina;
 • Kroz manifestacije davati ćemo veći naglasak kulturnoj baštini i tradicijskim običajima pregradskog kraja te pri tome surađivati s kulturnim organizacijama i udrugama s područja Pregrade;

 

Promijenili smo kulturu i turizam na bolje!

 • Izrađen je projekt kulturnog centra u vrijednosti 9,3 milijuna kuna.
 • Napravljen je projekt Integriranog turističkog razvoja Grada Pregrade.
 • Izrađen je vizualni identitet grada i najvažnijih gradskih manifestacija.
 • Potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja “Srce Zagorja”.
 • Postavljena je turistička karta na gradskom trgu.
 • Realiziran je projekt “Pregrada uživo”, koji putem kamera na 4 gradske lokacije prikazuje vremensku prognozu i prikaz grada.
 • U revitalizaciju vinskih cesta uloženo je 900 tisuća kuna, od toga su dobivena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 723 tisuće kuna.
 • Osmišljeni su novi kulturno-turistički programi u suradnji s udrugama i gradskim institucijama: Proljeće u Pregradi, Kulturno ljeto u Pregradi te Božić u Pregradi.
 • Otkupljena je ljekarnička zbirka Thierry te je započela sanacija Kostelgrada.

 

Gradska uprava i društvo

Obećali smo:

 • Reformirati gradsku upravu s ciljem stvaranja racionalnije, kvalitetnije i transparentnije gradske uprave;
 • Osigurati transparentan odnos, jasne kriterije i ujednačen pristup prema svim mjesnim odborima;
 • Produžiti radno vrijeme gradske uprave jedan dan u tjednu te unaprijediti rad komunalne službe;
 • Kroz javni natječaj osigurati raspodjelu proračunskih sredstava namijenjenih udrugama;
 • Zalagat ćemo se za dobivanje punkta Hitne pomoći s ciljem poboljšanja zdravstvene njege i pružanja hitne medicinske skrbi građanima;
 • Radit ćemo sustavno i u suradnji sa svim vatrogasnim društvima na području Pregrade na podizanju standarda vatrogasne zaštite.
 • Podupirati rad udruge umirovljenika i njihove projekte te potpomagati socijalno najugroženijim umirovljenicima;

 

Promijenili smo gradsku upravu!

 • Prema istraživanju GONG-a iz 2014. godine Pregrada je od najnetransparentnijeg postala najtransparentniji grad u Krapinsko-zagorskoj županiji, što je direktan rezultat našeg rada.
 • Uvedeno je predstavljanje proračuna građanima kroz javnu raspravu i izradu Proračuna za građane.
 • Donesen je Kodeks o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću te su savjetovanja redovito provođena, što je uključilo građane u donošenje odluka.
 • Radno vrijeme gradonačelnika prilagođeno je građanima, uvedeni su uredovni sati te organiziran prijem građana u Gradu, ali i susreti s građanima u mjesnim odborima.
 • Unaprijeđena je suradnja s mjesnim odborima te su održavani Zborovi građana.
 • Izrađena je nova i funkcionalnija web stranica Grada koja sadrži sve relevantne informacije i dokumente iz rada gradske uprave.
 • Unaprijeđen je rad Gradskog vijeća prije čijih sjednica se objavljuju radni materijali te su smanjeni troškovi kroz korištenje tableta.
 • Unaprijeđeno je vatrogastvo na području grada: nabavljena je nova cisterna DVD Pregrada, dva vozila DVD Stipernica i Benkovo, a dograđen je i Vatrogasni dom u Pregradi.
 • Kontinuirano je podupiran rad udruge umirovljenika te su isplaćivane božićnice.
 • Uveden je prijem za bebe i njihove roditelje kao dobrodošlica najmlađima u naš grad.
 • godine izrađen je Registar nekretnina koji daje sistematiziran pregled, namjenu i vrijednost imovine Grada Pregrade.
 • Kroz projekt Otvoreni grad, u vrijednosti od 258 tisuća kuna, osiguran je prostor za rad udruga.
 • Promijenjen je način financiranja udruga koje se sada financiraju transparentno putem natječaja, u skladu s jasnim kriterijima i obvezom podnošenja izvješća o provedenim projektima.
 • Od listopada 2016. godine u Pregradi je formiran Punkt Hitne pomoći T1, koji je na raspolaganju stanovništvu 24 sata dnevno. U opremanje punkta hitne pomoći uloženo je 52 tisuće kuna.