Ostvareno u mandatu 2017.-2021.

PODUZETNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Poticati investicije, razvijati partnerske odnose s investitorima i subvencionirati kamate poduzetnicima; 
 • Promovirati poslovnu zonu i poduzetništvo; 
 • Preseljenje Niskogradnje u objekt u poslovnoj zoni; 
 • Pokretanje postupka katastarskih izmjera i usklađivanje katastra i gruntovnice. 

Ostvarili smo: 

 • Uređena je infrastruktura u Poduzetničkoj zoni – izgrađen je nogostup, javna rasvjeta i zelena infrastruktura; 
 • Nastavljena su ranije uvedena oslobođenja plaćanja komunalne naknade i doprinosa u prvoj godini poslovanja te djelomično u drugoj i trećoj za otvaranje novih poslovno-proizvodnih prostora; 
 • Subvencionirane su kamate na poduzetničke kredite te kamate ESIF zajmova; 
 • U 2019. godini Pregrada bilježi najveći rast zaposlenosti u Hrvatskoj – broj zaposlenih porastao za 400 ljudi 
 • Broj poduzetnika porastao je s njih 74 u 2015. godini na 98 poduzetnika u 2019. godini; 
 • Na gradskoj web stranici izrađena je podstranica o Poduzetničkoj zoni, promotivni video i letak; 
 • Kupljeno je zemljište u Poduzetničkoj zoni i izrađen je idejni projekt novog objekta Niskogradnje; 
 • Potpisan je ugovor o sufinanciranju provođenja katastarske izmjere s Krapinsko-zagorskom županijom i Državnom geodetskom upravom.  

ZELENA PREGRADA 

Obećali smo:  

 • Izgraditi reciklažno dvorište; 
 • Izraditi mobilne aplikacije za prijavu komunalnih i ekoloških problema; 
 • Educirati stanovništvo o ekologiji, održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja otpad; 
 • Energetski obnoviti objekte u gradskom vlasništvu. 

Ostvarili smo: 

 • Izgrađeno je reciklažno dvorište; 
 • Uvedena je mobilna aplikacija „Na dlanu“ za jednostavno i brzo prijavljivanje komunalnih problema; 
 • Održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom i napravljen je promotivni letak; 
 • Uspostavljena je web stranica reciklažnog dvorišta te se godišnje izvještava o prikupljenim količinama otpada; 
 • Gradska uprava, ustanove i društva prestale su koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu; 
 • Energetski su obnovljene: Upravna zgrada Grada Pregrade sa zgradom u kojoj borave udruge, zgrada Sportske zajednice Grada Pregrade (NK Pregrada) i zgrada Zemljišnoknjižnog odjela u Pregradi; 
 • Zamijenjena su krovišta na mrtvačnicama u Kostelu i Stipernici. 

BOLJI UVJETI ŽIVOTA 

Obećali smo: 

 • Investicije u infrastrukturu na području grada: širokopojasni Internet, dogradnja javne rasvjete i kućica na stajalištima; 
 • Izgraditi nerazvrstane cesta i nogostupe po svim mjesnim odborima prema prioritetu samih mjesnih odbora; 
 • Izgraditi biciklističku stazu uz Kosteljinu, na potezu Pregrada-Krapinske Toplice; 
 • Rekonstruirati cestu od centra prema groblju; 
 • Sanaciju državne ceste D507 (Benkovo) uz izgradnju nogostupa; 
 • Nastavak sanacije D206 Pregrada-Hum na Sutli 
 • Uređenje šumskih puteva na području Pregrade iz programa ruralnog razvoja; 
 • Završetak nogostupa od centra do Sopota, izgradnju nogostupa u Goričkoj ulici, izgradnju nogostupa i sanaciju ceste Valentinovo-Benkovo, sanacija ŽC Sopot-Stipernica; 
 • Završetak vodoopskrbe na Maloj Gori – pokrivenost svog stanovništva pitkom vodom; 
 • Planirati izgradnju sustava odvodnje i sustava za pročišćavanje voda za područje naselja Pregrada. 

Ostvarili smo: 

 • Proveden je projekt postavljanja bežičnog Interneta na pet lokacija u gradu; 
 • Postavljena je nova javna rasvjeta na području MO Benkovo, MO Stipernica, MO Kostel, MO Sopot, MO Cigrovec i MO Pregrada; 
 • Postavljene su kućice na autobusnim stajalištima u Stipernici, Gorjakovu, Vinagori, Benkovu, Pregradi i Sopotu; 
 • Izgrađena je punionica za električna vozila; 
 • Uređeno je i asfaltirano 14 km nerazvrstanih cesta na temelju prioriteta mjesnih odbora; 
 • Kroz EU fondove asfaltirana je cesta Petrovina-Menjački u duljini od 1410 metara; 
 • Uvedena je mjera za brdovita područja u Pregradi, kroz koju su osigurana dodatna sredstva za uređenje komunalne infrastrukture na brdskim područjima u pregradskim naseljima; 
 • Kontinuirano su sanirana klizišta na području grada. U 4 godine sanirano je 14 klizišta u vrijednosti 3,65 milijuna kuna; 
 • Potpisan je Sporazum o izgradnji biciklističke staze uz vodotok Kosteljine s Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice; 
 • Rekonstruirana je cesta od centra prema groblju; 
 • Izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola za sanaciju D507 kroz Benkovo. Investicija je u planu Vlade RH, a izvodit će ju Hrvatske ceste; 
 • Nastavljeni su radovi na sanaciji ceste D206 Pregrada-Hum na Sutli: saniran kolnik i most te izgrađen nogostup od ulice Janka Leskovara kroz ulicu Ljudevita Gaja; 
 • U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije izgrađeni su nogostupi u MO Stipernica, MO Pregrada (Gorička ulica) i MO Sopot;  
 • Izgrađen je podsustav „Žolekov breg“ i tlačni cjevovod CS „Košenine“ – VS „Žolekov breg“ te je u tijeku izvođenje radova na vodoopskrbnom podsustavu-cjevovodi visoke zone Žolekov Breg čime će se riješiti osiguranje javne vodoopskrbe na području Vinagore. 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pregradi te se planira prijava na EU fondove. 

SNAŽNIJA POLJOPRIVREDA 

Obećali smo: 

 • Poticati povećanja kapaciteta poljoprivredne proizvodnje OPG-a te sufinanciranje izrade projekata i poslovnih planova; 
 • Uspostaviti pomoć pčelarima kroz sufinanciranje nabave opreme i pribora; 
 • Podržavati proizvodnju lokalnih poljoprivrednih proizvoda i pomagati promidžbu OPG-ova; 
 • Sudjelovati u radu i razvoju LAG-a Zagorje-Sutla; 
 • Stvarati preduvjete za razvoj ruralnog turizma; 
 • Sufinancirati umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača; 
 • Poticati revitalizaciju zapuštenih poljoprivrednih površina kroz učinkovito poljoprivredno redarstvo. 

Ostvarili smo: 

 • Kroz Program potpore poljoprivredi poticano je povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; 
 • Za pčelare je uspostavljena pomoć kroz dodjelu potpora za nasade medonosnog bilja; 
 • Podrška proizvodnji lokalnih poljoprivrednih proizvoda provedena je kroz kontinuiranu organizaciju manifestacija i prigodnih prodaja, sufinancirani su troškovi promocije i plasmana proizvoda, izgradnja i opremanje staklenika i plastenika, nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ograde za nasade i životinje, zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu poljoprivrednih nasada od vremenskih neprilika, podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada; 
 • Kroz provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla uloženo je 96 tisuća eura u obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Pregrade;  
 • LAG Zagorje-Sutla pružao je podršku u raspisivanju i provedbi nekoliko projekata u gradu te je financirao provedbu volonterskih akcija; 
 • Napravljena su biciklistička odmorišta na prekograničnoj Ride&bike cikloturističkoj ruti; 
 • Sufinancirano je umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača od 2017. do 2019., a vraćeno je u Program potpora poljoprivredi u 2021. godini; 
 • Nastavljeno je provođenje agrotehničkih mjera. 

PREGRADA ZNANJA I ZDRAVOG ŽIVOTA 

Obećali smo: 

 • Energetsku obnovu osnovne škole i obnovu poda u sportskoj dvorani škole; 
 • Dograditi zgradu nogometnog kluba i podržati izgradnje teniskih terena; 
 • Nastaviti poboljšanje uvjeta u gradskom vrtiću; 
 • Riješiti prometnu situaciju u ulici Stjepana Škreblina kako bi se povećala sigurnost i olakšao pristup školama i vrtiću. 

Ostvarili smo: 

 • Krapinsko-zagorska županija energetski je obnovila osnovnu školu (krovište, fasadna ovojnica, rasvjeta, kotlovnica te kompletna stolarija), a Grad Pregrada osigurao je sredstva za promjenu poda (parketa) u dvorani; 
 • Energetski je obnovljena zgrada Sportske zajednice Grada Pregrade (NK Pregrada), uređeno je pomoćno igralište, podržana je izgradnja teniskih terena kroz osiguravanje zemljišta, financijskih sredstava i organizaciju crowdfunding kampanje; 
 • Kroz projekt „Ti i ja zajedno“ osiguran je poslijepodnevni boravak djece u vrtiću te su poboljšani uvjeti rada kroz nabavu opreme i povećanje broja zaposlenih; 
 • U izradi je projektna dokumentacija za rješavanje prometne situacije u Ulici Stjepana Škreblina radi poboljšanja sigurnosti. 

GRAD KULTURE I TURIZMA 

Obećali smo: 

 • Planiranje izgradnje Kulturnog centra; 
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pokretanje uređenja kino dvorane; 
 • Pokretanje izgradnje bazena s pratećim objektima i infrastrukturom; 
 • Razvoj gradskog Muzeja kroz dopunu sadržaja; 
 • Nastavak sanacije Kostelgrada; 
 • Izraditi idejni projekt i početi s uređenjem rodne kuće Janka Leskovara; 
 • Potpomagati revitalizaciju fasade Zagorske katedrale; 
 • Obnoviti kapelicu i kip sv. Mihovila u Sopotu; 
 • Pojačati turističku signalizaciju i promociju za prirodne i turističke destinacije – označavanje Vražje peći i vinskih cesta. 

Ostvarili smo: 

 • Pokrenut je projekt otkupa kino dvorane kao prostora za održavanje kulturnih sadržaja u gradu i prostora za mlade. Izvedeni su radovi na sanaciji krovišta te je izrađen idejni projekt uređenja – ukupno je uloženo 1,3 milijuna kuna; 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju bazena te je ishođena građevinska dozvola, čeka se raspisivanje natječaja unutar Zelenog plana EU; 
 • Zaposlen je ravnatelj u Muzeju grada Pregrade. Realizirano je desetak značajnih izložbi i radionica te su pokrenuti Erasmus+ projekti i edukativni program muzeja za sve dobne skupine, kontinuirano se ulaže u nabavu opreme i namještaja za provođenje i razvoj muzejske djelatnosti; 
 • Izvedeni su konzervatorski radovi na Kostelgradu čime je kompletno sanirana baterijska kula; 
 • U suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom otkupljena je rodna kuća Janka Leskovara i pristupljeno je izradi idejnog projekta; 
 • Kontinuirano se potpomaže revitalizacija fasade Zagorske katedrale; 
 • Dovršeni su radovi na konzervaciji skulpture sv. Mihovila, u tijeku su radovi na kapelici; 
 • Kontinuirano se označavaju turističke i izletničke destinacije. 

TRANSPARENTNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Osigurati dodatna sredstava za MO i nastaviti s  decentralizacijom odlučivanja o korištenju javnih sredstava; 
 • Nastavak podupiranja i jačanja rada Savjeta mladih; 
 • Povećati sredstava za udruge; 
 • Implementaciju koncepta „pametnog grada“ u rad gradske uprave; 
 • Pružati potporu nastavku izgradnje Vatrogasnog doma u Pregradi. 

Ostvarili smo: 

 • Osigurana su dodatna sredstva za rad mjesnih odbora kroz male komunalne akcije za koje svaki mjesni odbor na raspolaganju ima po 10 tisuća kuna, a Grad je preuzeo financiranje prijevoza kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta do stambenih objekata; 
 • Poticana je participacija djece i mladih kroz Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih te kroz projekte kao što su Mladi u centru i Uzmi pare i napravi nešto za mlade. Prvi smo u Hrvatskoj uveli participativni proračun za mlade, a donesen je i novi Gradski program za mlade 2021.-2025.; 
 • Uvedena su priznanja za naj-volontera u kategorijama mladi(15-30 godina) i odrasli (stariji od 31 godine) te nagrada za naj volontersku akciju u vrijednosti od 2 tisuće kuna;  
 • Povećana su sredstva za projekte, programe i manifestacije organizacija civilnog društva; 
 • Implementirana je platforma Otvoreni grad na kojoj građani mogu izravno sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, pratiti za što se i kako troše njihovi novci, a Grad se uključio i u sustav e-Novorođenče (web servis za online prijavu novorođenog djeteta); 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju Vatrogasnog doma u Pregradi, a Grad Pregrada je potpora aktivnostima DVD-a na prijavi projekta 

SOLIDARNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Nastavak stipendiranja i pomaganja studenata i učenika iz socijalno-ugroženih obitelji; 
 • Razvijanje novih usluga za starije i umirovljenike; 
 • Nastavak izgradnje dječjih igrališta po MO; 
 • Izgradnju skate parka; 
 • Riješiti ulaz za osobe s invaliditetom u javne zgrade koje su u vlasništvu grada; 
 • Povećati pomoć za novorođenčad kroz „Paket za super početak“ koji sadrži osnovne potrepštine za bebe; 
 • Povećati cenzus za pravo umirovljenika na božićnice. 

Ostvarili smo: 

 • Kroz povećanje iznosa i broja stipendija i financijskih potpora nastavljeno je  podupiranje učenika i studenata. Povećan je iznos top stipendija, kao i financijskih potpora. Uvedeno je sufinanciranja smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima; 
 • Zajedno s KZŽ sufinanciramo nabavku radnih bilježnica osnovnoškolcima te samostalno financiramo radni materijal; 
 • Kroz EU projekte razvijene su nove usluge za starije i umirovljenike te je potaknuta socijalna uključenost; 
 • Nastavljena je izgradnja i uređenje dječjih i školskih igrališta po mjesnim odborima – Kuna-park u MO Pregrada, MO Benkovo, MO Gorjakovo (u suradnji sa Županijskom upravom za ceste -) i MO Stipernica; 
 • Zgrada Gradskog muzeja i knjižnice adaptirana je za pristup osobama s invaliditetom; 
 • Povećan je iznos naknade za novorođenčad te se uz novčani iznos od 1.000 kn dodjeljuje i Paket za super početak u vrijednosti do 1.500 kn; 
 • Podignut je cenzus za pravo umirovljenika na božićnice s 1.000 kn na 1.500 kn. 

Predstavljen program i lista koalicije SDP-ZS

Kandidat za gradonačelnika Pregrade Marko Vešligaj na Kunagori je predstavio svoju sliku grada za nadolazeće četiri godine te ekipu s kojom ide po svoj treći mandat

Koalicija gradskih organizacija SDP-a i ZS-a Pregrada održala je u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. kod Planinarskog doma na Kunagori predstavljanje programa i liste za predstojeće lokalne izbore 2021. Partneri izlaze na izbore sa zajedničkim izbornim programom, zajedničkim kandidatom za gradonačelnika te zajedničkom listom za Gradsko vijeće. Koalicija koja je uspješno vodila Pregradu u dva mandata, uz podršku građana tako nastavlja suradnju za boljitak i razvoj svakog dijela Pregrade u poduzetan grad usmjeren prema uključenosti, inovativnosti i održivosti na svim poljima. 

Pregrada – grad prepoznatljiv u široj okolici

U osvrtanju na prošli mandat aktualni gradonačelnik u drugom mandatu i kandidat koalicije za gradonačelnika na izborima Marko Vešligaj istaknuo je kako je grad Pregrada je u protekle četiri godine ostvario brojne uspjehe i postao grad prepoznatljiv u široj okolici – asfaltirano je 15 km nerazvrstanih cesta u svim mjesnim odborima; uspješno povučeno 16,7 milijuna kuna sredstva iz EU fondova kojima je sufinancirano 9 velikih infrastrukturnih projekata te 4 projekta u području društvenih djelatnosti, a grad je partner u još 5 velikih projekata ukupne vrijednosti više od 10 milijuna kuna. Dodao je i da je Pregrada grad s najvećim padom nezaposlenosti uz rast zaposlenosti u Hrvatskoj u 2019. godini, svim mališanima omogućen je upis u dječji vrtić, osnovnoškolci dobivaju besplatne knjige, radne bilježnice i ostali radni materijal, a uvođenjem tehnoloških inovacija, transparentnošću i digitalnom transformacijom Pregrada je došla među top 5 malih smart city gradova u RH.

„Nastavimo u pravom smjeru“

Po osvrtanju na prijašnje razdoblje Vešligaj je predstavio program pod sloganom „Nastavimo u pravom smjeru“, kojim koalicija nastavlja daljnji razvoj Pregrade s fokusom na kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete života građana, kroz nove investicije na području infrastrukture, gospodarstva, kulture i društvenih djelatnosti za uravnoteženi razvoj cijele Pregrade. 

„U proteklih gotovo 8 godina promijenili smo i još uvijek mijenjamo i stvaramo bolju Pregradu. Kontinuirano ulažemo u kvalitetu života građana provedbom infrastrukturnih projekata, razvijamo i podižemo razinu kvalitete usluga koje pružamo građanima, potičemo razvoj gospodarstva, kako ulaganjima u Poduzetničku zonu, tako i poreznim olakšicama koje dajemo za pokretanje gospodarskih djelatnosti. Osnažujemo naše mlade i podupiremo udruge civilnog društva u provedbi projekata s posebnim naglaskom na međugeneracijskoj solidarnosti i jačanju volonterizma. Usluge koje građanima pružamo unaprijedili smo i uvođenjem platforme Otvoreni grad, kroz koju građani mogu ostvariti svoje zahtjeve prema gradu online iz svog doma te imaju izravan uvid u potrošnju gradskih sredstava. Lista koju predstavljamo danas lista je kvalitetnih ljudi koji dolaze iz svih mjesnih odbora, svih dobnih i obrazovnih skupina, sa zajedničkom željom da se Pregrada razvija ravnomjerno i da se u njen razvoj i život uključe sve skupine društva. To je i pokretačka snaga ove liste. Mi nastavljamo sa svim projektima kojima smo podigli kvalitetu života naših građana u svim sferama života, te započinjemo nove – dogradnju dječjeg vrtića, uređenje multifunkcionalnog centra u prostorima kinodvorane i izgradnju eko bazena. Pri tome imamo podršku naših sugrađana, koje pozivam da nastavimo u pravom smjeru!“, istaknuo je Marko Vešligaj.

Na Kunagori je predstavljena i lista koalicije, u kojoj su predstavnice i predstavnici svih mjesnih odbora s područja grada Pregrade, od kojih su tri nestranačka kandidata. Tako se na listi nalaze Gordana Križanec Ružić, Zdravka Žiger, Davorka Filipčić, Zdravko Vrbanc, Zvonimir Gretić, Veronika Gajšak, Vesna Petek, Stjepan Miklaužić, Jasna Vnuk, Valentino Čep, Božo Kramarić i Ivan Škrinjar.

Podrška vrha SDP-a

Podršku Vešligaju došao je pružiti i predsjednik SDP-a Hrvatske Peđa Grbin, a prisustvovali su i predsjednik ŽO SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik županijske organizacije Zlatko Brlek te kandidat za župana Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji su prisutne također pozdravili s nekoliko riječi.

Prijenos predstavljanja liste: https://fb.watch/4yUFH-wwYA/

Potpisana koalicija SDP-a i ZS-a

Gradske organizacije SDP-a Pregrada i Zagorske stranke, potpisali su danas koalicijski sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u Pregradi. Sukladno odredbama sporazuma, partneri izlaze na izbore sa zajedničkim izbornim programom, zajedničkim kandidatom za gradonačelnika te zajedničkom listom za Gradsko vijeće.

Koalicija koja je uspješno vodila Pregradu u dva mandata nastavlja suradnju za boljitak i razvoj svakog dijela Pregrade. U proteklih gotovo 8 godina promijenili smo i još uvijek mijenjamo i stvaramo bolju Pregradu. Rezultati upravljanja SDP-a i naših koalicijskih partnera iz ZS-a i nestranačkih partnera mogu se vidjeti u svakom kutku Pregrade te smo spremni i dalje uz podršku građana raditi na razvoju Pregrade u poduzetan grad usmjeren prema uključenosti, inovativnosti i održivosti na svim poljima.

Sporazum su potpisali zamjenica predsjednika GO SDP-a Pregrade Gordana Križanec Ružić i predsjednik GO ZS-a Pregrade Stjepan Miklaužić, uz prisutnost Marka Vešligaja, nositelja zajedničke liste na narednim izborima, i Davorke Filipčić, kandidatkinje na zajedničkoj listi.

#BoljaPregrada