Stvaramo zelenu Pregradu

Stvaramo zelenu Pregradu kroz izgradnju reciklažnog dvorišta, sanaciju divljih odlagališta te edukacijom stanovništva od najmlađe dobi o ekologiji, održivom razvoju i važnosti odvajanja otpada.